Menu

Overnamebemiddeling: 4 Fasen

Bij elke overname overlopen we een aantal fasen, waarin we zorgen voor een realistische waardebepaling, een uitgebreid en nauwkeurig overdrachtsplan en een goede verkoop voor beide partijen.

FASE 1 - KENNISMAKINGSFASE & OFFERTE 

Eén of meerdere kennismakingsgesprek(ken) waarin een beeld wordt geschetst van de behoefte van de overlater. Afhankelijk van de wijze waarop FINACTOR deze behoefte kan invullen, wordt een gedetailleerde offerte opgemaakt.

Bij akkoord wordt er een samenwerkingsovereenkomst getekend dat aan FINACTOR het exclusief mandaat geeft tot de bemiddeling in de verkoop of de vooropgestelde transactie.

FASE 2 - WAARDEBEPALING

Op basis van de interne jaarrekeningen van de laatste boekjaren wordt een gedetailleerde waardebepaling gemaakt in het kader van de verkoop van ofwel de aandelen van de vennootschap ofwel het handelsfonds van de activiteit.

Samen met de eigenaar zal overlopen worden welke normalisaties eventueel dienen te worden uitgevoerd op deze cijfergegevens.

Om de waarde van de onderneming te bepalen, wordt gebruik gemaakt van verschillende waarderingstechnieken, onder andere gebaseerd op de substantiële waarde (op basis van de balans) en de rendementswaarde (op basis van de resultaten) van de onderneming.

Op basis van deze waardering wordt er een realistische prijsvork geadviseerd, die na interne afstemming en feedback met de eigenaar, kan worden gerealiseerd bij een verkoop.

In sommige gevallen wordt samen met de waardering ook een investeringsanalyse opgemaakt. Hierin wordt berekend of een investering in het bedrijf rendabel kan zijn vanuit het standpunt van de investeerder/overnemer.

Van deze berekeningen wordt een advies en uitgebreid verslag opgemaakt dat aan de opdrachtgever bezorgd wordt.

FASE 3 - OPMAAK OVERDRACHTSPLAN

In het kader van een verkoop of zoektocht naar een partner, dient er een gedetailleerd overname-memorandum of overdrachtsplan opgemaakt te worden.

Dit overname dossier omvat de volgende onderdelen :

 • huidige juridische structuur van de onderneming
 • historiek van het bedrijf
 • beschrijving van de activiteit
 • interne structuur & organogram
 • personeel
 • ligging & huisvesting van het bedrijf
 • concurrentiepositie
 • beschrijving van het klantenbestand
 • een SWOT-analyse
 • financiële gegevens
 • beschrijving van de transactie en overnamecondities

FASE 4 - DE EIGENLIJKE OVERNAMEBEMIDDELING

Tijdens deze fase wordt in samenspraak met de overlater actief gezocht naar een overnemer.

De bemiddeling die FINACTOR kan geven verloopt via volgend 10-stappenplan :

1.  Maken van de nodige publiciteit

De zoektocht naar kandidaat-overnemers of kandidaat-partners gebeurt via het maken van de publiciteit via verschillende kanalen :

 • via eigen uitgebreid professioneel netwerk
 • via persoonlijke of telefonische contacten
 • via e-mailcampagnes
 • via gespecialiseerde websites
 • via gespecialiseerde pers afgestemd op de sector 

Deze publiciteit gebeurt steeds op basis van een anonieme advertentie of beknopte beschrijving, waarbij de discretie zoveel als mogelijk gegarandeerd wordt.

2. Ondertekenen van een geheimhoudingsovereenkomst met kandidaten (NDA)

Nadat een kandidaat zijn interesse getoond heeft en vooraleer er verdere informatie bezorgd wordt, dient er door de kandidaat een geheimhoudingsovereenkomst (NDA - Non Disclosure Agreement) ondertekend te worden om op deze wijze de discretie van de informatie te garanderen.

3.  Screening van de kandidaat-overnemer

Nadat de kandidaat-overnemer het overname-memorandum ontvangen heeft en zijn verdere interesse heeft betuigd, wordt een persoonlijk contact georganiseerd om de achterliggende beweegreden en motivatie van de kandidaat te achterhalen.

Tevens wordt onderzocht of de nodige solvabiliteit aanwezig is.

4.  Optimalisatie van de overname- of samenwerkingsstructuur

FINACTOR zal samen met alle partijen mee stilstaan bij het fiscaal, vennootschapsrechtelijk en sociaal luik van de transactie.

Hierbij trachten wij steeds een fiscale optimalisatie te combineren met een gezonde financieringsstructuur en een juridische eenvoud en duidelijkheid.

5.  Onderhandeling over de prijs, garantiebepalingen en alle modaliteiten omtrent de overname

Een belangrijk onderdeel van de onderhandelingen zijn de prijszetting en de manier van betalen, de garantiebepalingen en alle andere modaliteiten van een overname.

FINACTOR bespreekt met zijn opdrachtgever(s) al deze facetten om er zo voor te zorgen dat de wensen en de behoeftes zoveel mogelijk worden gerealiseerd en gerespecteerd bij een verkoop.

6.  Begeleiding in de opmaak van de Letter of Intent (LOI)

FINACTOR ondersteunt zijn opdrachtgever(s) bij het opmaken van de intentieverklaring. In deze eerste schriftelijke neerslag worden alle afspraken die tijdens de onderhandelingsfase gemaakt zijn in contractvorm weergegeven.  Hierbij zullen de nodige clausules van eventuele exclusiviteit en geheimhouding worden in opgenomen, afhankelijk van de wensen van onze klant.

7. Begeleiding van de due diligence (indien van toepassing)

Indien van toepassing kan FINACTOR ondersteuning bieden bij een due diligence-onderzoek. Dit onderzoek richt zich op het vaststellen van de correctheid van de gepresenteerde informatie en het in beeld brengen van risico's en kansen van de over te nemen onderneming.

8.  Opvragen van alle attesten

De opdrachtgever mandateert FINACTOR om alle nodige attesten (RSZ, BTW, Fiscus, Kadaster, Stedenbouw, EPC, Electriciteit, OVAM, ...) op te vragen.   Op deze manier trachten wij de administratieve opzoekingen voor onze klanten te vereenvoudigen.

9.  Begeleiding financieringsdossier overnemer (indien gewenst)

FINACTOR heeft een ruime ervaring in het opmaken van financieringsdossiers voor banken.

Zeker in deze tijden van moeilijke kredietverlening is het van cruciaal belang om een professioneel kredietdossier en financieel plan op te maken en te berekenen of er voldoende terugbetalingscapaciteit aanwezig is en zo de bank te kunnen overtuigen om mee te stappen in het financieringsverhaal.

Dit is een unieke service die FINACTOR aan zijn opdrachtgever(s) kan aanbieden om zo de overname met kandidaat-overnemers te bespoedigen.

10.  Coördinatie in de opmaak van het overnamecontract + opvolging betaling

Een overeenkomst betreffende de verkoop van een onderneming gaat gepaard met de uitwisseling van heel wat documenten.  FINACTOR begeleidt zijn klanten bij de coördinatie en opmaak van deze overeenkomst. Hierbij wordt steeds de raad gegeven om deze overnamecontracten te laten nalezen en aanvullen door een gespecialiseerd advocaat.

FINACTOR zorgt voor de opvolging van het dossier tot het eindpunt. Concreet wil dit zeggen dat wij onze klanten ondersteunen tot de overeengekomen prijs op de rekening staat.

Overtuigd van onze professionele en discrete werkwijze?
Bespreek uw plannen ter overname geheel vrijblijvend met ons.

Maak een afspraak