Menu

Geheimhoudingsovereenkomst

Ondergetekende, optredend in eigen naam of in naam van een vennootschap die hij/zij vertegenwoordigt, bevestigt hierbij dat alle informatie die ontvangen werd omtrent onze opdrachtgever of de Onderneming die hij vertegenwoordigt strikt confidentieel zal behandeld worden en met als enig doel zich een idee te kunnen vormen van een eventuele mogelijkheid tot overname of participatie en om met kennis van zaken eventuele onderhandelingen tot overname of participatie aan te vatten.

Onder confidentiële informatie wordt verstaan alle financiële, commerciële, juridische en technische informatie van de Onderneming in gelijk welke vorm die door Finactor bvba of rechtstreeks door de Onderming of haar vertegenwoordiger(s) ter beschikking wordt gesteld zowel mondeling, schriftelijk als elektronisch, aan ondergetekende of aan zijn interne of externe adviseurs.

Ondergetekende verbindt er zich toe:

  • strikte geheimhouding te bewaren omtrent alle ter beschikking gestelde gegevens met betrekking tot de Onderneming, de naam van de Onderneming, de doelstelling en de aard van de onderhandelingen
  • geen enkele informatie over het betreffende dossier aan derden door te geven of te vermenigvuldigen, tenzij na expliciete goedkeuring door Finactor bvba
  • alle verstrekte informatie, alsmede kopieën ervan, op eerste verzoek van Finactor bvba, onverwijld terug te bezorgen
  • geen rechtstreeks contact op te nemen met de Onderneming of haar aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders, personeel, adviseurs ... zonder voorafgaandelijke toestemming van Finactor bvba
  • gedurende een periode van twee jaar na het ondertekenen van deze geheimhoudingsovereenkomst noch direct noch indirect een personeelslid of manager, ongeacht of deze in loondienst dan wel als zelfstandige dienstverlener actief is binnen de Onderneming of binnen één van haar deelnemingen of dochterondernemingen, te (laten) benaderen voor een arbeidspositie binnen zijn eigen onderneming, of een deelneming of dochteronderneming van zijn onderneming, in dienst te nemen of besprekingen te voeren met het doel tot een arbeidsrelatie te komen

Het is aan ondergetekende toegestaan om de ter beschikking gestelde informatie van de Onderneming door te geven aan personen intern aan zijn organisatie of aan externe adviseurs die direct bij de eventuele onderhandelingen betrokken zijn en die in het kader van de eventuele onderhandelingen dienen te worden geïnformeerd. Ondergetekende blijft echter verantwoordelijk en aansprakelijk voor het naleven van deze geheimhoudingsplicht door voornoemde personen.

Ondergetekende erkent tevens dat Finactor bvba zich het recht voorbehoudt om dezelfde informatie gelijktijdig aan andere geïnteresseerde kandidaten over te maken.

Al de ter beschikking gestelde informatie werd door Finactor bvba zo correct mogelijk verzameld en verwerkt. Finactor bvba kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijke onjuistheden of onvolledigheden van deze informatie.

Deze verklaring slaat niet op informatie die publiekelijk toegankelijk is of op die informatie die reeds in het bezit zou zijn van ondergetekende op het ogenblik van ondertekening van deze geheimhoudingsovereenkomst.

Indien Finactor bvba en/of de Onderneming schade ondervindt/ondervinden als gevolg van een niet strikte naleving van deze geheimhoudingsovereenkomst door u en/of de personen als hierboven omschreven, zal u aansprakelijk gesteld worden voor de geleden schade.

Op deze verklaring is het Belgisch recht van toepassing. Alle betwistingen zullen voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbanken van Dendermonde.